اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با درآمد ثابت است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌کند:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل75% از كل دارايي هاي صندوق
   1-1 اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداقل 4٠% از دارایی های صندوق
   1-2 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 30% از کل دارایی ها
   1-3 گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 50% از کل دارایی های صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس ايران حداقل 5% و حداكثر 2٠% از كل دارايي هاي صندوق
   2-1 اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق
   2-2 سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق
   2-3 سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 5درصد از کل دارایی های صندوق
   2-4 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5درصد از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-5 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
   2-6 سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها حداکثر 5درصد از کل دارایی های صندوق
   2-7 واحدهای سرمایه گذاری " صندوق های سرمایه گذاری" حداکثر 5% از کل دارایی های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران می باشد