بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری
٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه
٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق
٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر
٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار
6 ) ثبت نام در سامانه جامع صندوق های سرمایه گذاری به آدرس nibmarket.com و ثبت درخواست پس از احراز هویت

فرم پذیره نویسی

درخواست صدور واحد سرمايه گذاري

رسید پذیره نویسی

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

گواهی سرمایه گذاری عادی

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری
٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر
٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است
٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی
٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی
6 ) ثبت نام در سامانه جامع صندوق های سرمایه گذاری به آدرس nibmarket.com و ثبت درخواست پس از احراز هویت

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

شماره حساب صاحب حساب نوع حساب بانک شعبه کد شعبه
٠٤٠٤٩٠٦٧٢٤٠٠١ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان بلند مدت صادرات بلوار ناهید 2528 2528
٠٤٠٤٩٠٦٧٣٣٠٠٨ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان بلند مدت صادرات بلوار آفریقا 1653 1653
٠٤١٢٧٤٩٩٥٦٠٠٥ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان بلند مدت ملی بورس اوراق بهادار 0695
٠٢١٣٠٠٥٧٩٢٠٠٦ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت صادرات بلوارناهید 2528 2528
١٠٠٠٠٢٤٠٧٦٦٣٩ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت موسسسه اعتباری ملل قائم مقام فراهانی 0410 0410
٧٠٠٨١٠٣٧٤٨٤٦ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت شهر شعبه ملاصدرا 335 335
٠٢١٣٠٠٩٥٢٠٠٠٩ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت صادرات بلوار آفریقا 1653 1653
١-٥١٥٢٥٣٦١-٨٥٠-١٤٢ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت اقتصاد نوین نفت 142
٠٢٢٠٣٨٧٦٧٥٠٠٥ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت ملی بورس اوراق بهادار 0695
٢-٥١٥٢٥٣٦١-٨٥٠-١٠٢ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت اقتصاد نوین آفریقا 102
٠٢٠٣٤٨٤٩١١٠٠٣ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت دی حافظ 0129
١-٥١٥٢٥٣٦١-٨٥٠-١٦٣ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت اقتصاد نوین فرشته 163
١-٥١٥٢٥٣٦١-٨٥٠-١٤٧ صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان کوتاه مدت اقتصاد نوین اسفندیار 147