ارکان صندوق

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

متولی صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

مدیر ثبت صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان

حسابرس صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت پیش بینی سود یکم ایرانیان به همراه توضیحات