بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت

به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ٠٦/٠٧/١٣٩٢ بندهای ٢-١، ٢-٢ و ١٢ امیدنامه صندوق مذکور در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، تغییریافت. مشروح تغییرات مذکور در بخش "تغییرات امیدنامه" تارنما قابل دسترسی می باشد.