بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,070,793 9.92 3,064,834 14.72 3,043,307 14.22 3,030,400 13.64
اوراق مشارکت 6,657,959 61.66 6,772,811 32.52 6,917,696 32.33 7,111,250 32
سپرده بانکی 6,509,928 60.29 10,722,669 51.49 11,194,154 52.32 12,006,547 54.03
وجه نقد 632 0.01 686 0 57 0 50 0
سایر دارایی ها -3,441,810 -31.88 262,756 1.26 240,638 1.12 72,797 0.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 939,415 8.7 2,266,013 10.88 2,194,688 10.26 2,208,823 9.94