بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 729,431 7.56 1,622,873 8.71 1,775,749 9.14 1,890,277 9.63
اوراق مشارکت 6,719,188 69.67 3,960,466 21.25 4,477,976 23.06 5,307,261 27.04
سپرده بانکی 5,930,008 61.49 12,998,531 69.74 13,148,209 67.7 12,422,526 63.29
وجه نقد 674 0.01 51 0 44 0 50 0
سایر دارایی ها -3,735,526 -38.74 57,297 0.31 20,545 0.11 6,298 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 703,814 7.3 1,438,041 7.72 1,534,171 7.9 1,612,045 8.21