جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/07

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,293,195 11.22 3,686,764 15.77 3,932,086 16.67 3,793,657 16.41
اوراق مشارکت 7,020,269 60.89 11,080,013 47.4 11,451,150 48.55 11,266,342 48.75
سپرده بانکی 6,639,837 57.59 8,472,654 36.25 8,058,155 34.17 7,953,864 34.41
وجه نقد 658 0.01 1,314 0.01 3,067 0.01 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,424,209 -29.7 134,341 0.57 141,468 0.6 98,145 0.42
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,059,131 9.19 2,212,468 9.47 2,247,320 9.53 3,032,963 13.12