جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,149,392 10.38 3,112,723 14.27 3,175,296 14.44 3,304,676 15.15
اوراق مشارکت 6,776,799 61.18 8,561,539 39.25 10,441,168 47.49 10,359,720 47.5
سپرده بانکی 6,577,208 59.38 9,979,002 45.75 8,275,576 37.64 8,057,416 36.95
وجه نقد 609 0.01 45 0 38 0 50 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -3,427,063 -30.94 158,070 0.72 94,438 0.43 86,229 0.4
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 991,168 8.95 2,271,237 10.41 2,321,234 10.56 2,340,077 10.73