جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/15

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,361,136 11.61 3,938,240 16.66 4,081,640 17.46 4,383,806 18.79
اوراق مشارکت 7,117,592 60.72 11,311,786 47.85 10,880,862 46.56 10,678,100 45.78
سپرده بانکی 6,666,499 56.87 8,266,533 34.97 8,305,452 35.54 8,139,581 34.9
وجه نقد 660 0.01 1,604 0.01 32 0 0 0
واحد صندوق 457 0 3,774 0.02 11,085 0.05 15,214 0.07
سایر دارایی ها -3,423,882 -29.21 116,385 0.49 92,622 0.4 108,598 0.47
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,112,826 9.49 2,629,746 11.12 3,261,680 13.96 3,533,828 15.15