بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 929,046 8.97 2,912,497 13.74 2,988,245 14.11 2,930,426 13.93
اوراق مشارکت 6,649,131 64.17 6,250,373 29.49 6,531,980 30.85 6,603,590 31.39
سپرده بانکی 6,327,798 61.07 11,900,438 56.15 11,437,194 54.02 11,250,750 53.48
وجه نقد 626 0.01 204 0 358 0 50 0
سایر دارایی ها -3,544,809 -34.21 131,250 0.62 214,623 1.01 251,684 1.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 845,188 8.16 2,235,428 10.55 2,227,755 10.52 2,204,721 10.48