جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,477,745 12.23 4,293,188 17.2 4,479,049 16.01 4,044,823 12.57
اوراق مشارکت 7,272,420 60.2 11,070,605 44.36 11,534,318 41.23 12,013,629 37.33
سپرده بانکی 6,752,740 55.89 9,438,199 37.82 11,749,788 42 15,999,433 49.72
وجه نقد 920 0.01 4,849 0.02 139 0 50 0
واحد صندوق 1,805 0.01 16,068 0.06 18,163 0.06 12,245 0.04
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,424,458 -28.35 130,718 0.52 196,350 0.7 109,190 0.34
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,172,819 9.71 2,884,497 11.56 3,027,675 10.82 2,673,406 8.31