بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 615,633 6.81 1,524,309 9.15 1,698,857 10.17 1,699,347 10.12
اوراق مشارکت 5,455,541 60.34 7,705,974 46.28 7,579,329 45.37 7,778,791 46.3
سپرده بانکی 5,424,784 60 7,383,718 44.34 7,192,833 43.06 7,190,281 42.8
وجه نقد 752 0.01 145 0 39 0 50 0
سایر دارایی ها -5,802,550 -64.18 38,108 0.23 232,871 1.39 131,280 0.78
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 608,122 6.73 1,443,501 8.67 1,570,688 9.4 1,573,535 9.37