جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/12/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,790,564 11.65 3,275,724 6.16 3,224,195 5.8 3,436,062 5.83
اوراق مشارکت 8,541,656 55.55 20,674,912 38.85 23,657,164 42.59 25,799,842 43.8
سپرده بانکی 8,533,301 55.5 28,765,939 54.05 28,142,331 50.66 29,094,033 49.4
وجه نقد 6,368 0.04 46,811 0.09 7,433 0.01 50 0
واحد صندوق 16,996 0.11 89,992 0.17 84,950 0.15 84,279 0.14
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,513,567 -22.85 366,514 0.69 430,474 0.77 483,168 0.82
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,416,230 9.21 2,836,913 5.33 2,865,255 5.16 3,070,066 5.21