بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 818,557 8.18 2,198,153 10.73 2,732,273 12.95 2,959,151 14.02
اوراق مشارکت 6,661,916 66.56 5,298,807 25.88 5,874,656 27.84 5,979,285 28.33
سپرده بانکی 6,154,837 61.49 12,966,938 63.32 12,478,969 59.13 12,147,708 57.55
وجه نقد 649 0.01 162 0 203 0 50 0
سایر دارایی ها -3,626,694 -36.23 13,592 0.07 16,506 0.08 21,227 0.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 769,294 7.69 1,801,923 8.8 2,170,417 10.29 2,338,461 11.08