مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/15-تغییر هزینه های صندوق 1400/02/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/15-افزایش سقف صندوق 1400/01/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1400/01/15- تمدید فعالیت صندوق 1400/01/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/12/18- تصویب صورت های مالی 1400/01/22
صورت حاضرین مجمع مورخ 1400/01/15 1400/01/16
صورت حاضرین مجمع مورخ 1400/01/15 1400/01/15
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/01/15 1400/01/14
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/12/18 1399/12/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/18 1399/12/09
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/16- افزایش سقف صندوق 1399/07/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/16-تغییر ترکیب حد نصاب دارایی ها 1399/07/16
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/07/16 1399/07/16
صورت حاضرین مجمع مورخ 1399/06/12 1399/06/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/17- تغییرات امیدنامه 1398/09/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/17- تصویب صورت مالی 1398/09/27
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/09/17 1398/09/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/08 1398/03/28
صورت حاضرین مجمع مورخ 1398/03/08 1398/03/08
مجمع مورخ 1397/11/08 - تغییر امیدنامه و اساسنامه 1397/12/04
صورت حاضرین مجمع مورخ 1397/11/08 1397/11/13
مجمع مورخ 1397/08/30 1397/09/21
صورت حاضرین مجمع مورخ 1397/08/30 1397/09/11
صورتجلسه مورخ 1397/04/13 - امیدنامه 1397/05/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/04/13 - اساسنامه 1397/05/01
مجمع مورخ 1396/12/22 - اساسنامه 1397/02/09
مجمع مورخ 1396/12/22 - تمدید مدت فعالیت 1397/02/02
مجمع مورخ 1396/12/22 - امیدنامه 1397/02/02
مجمع مورخ 1396/10/02 (تمدید سه ماهه) 1396/12/20
مجمع مورخ 1396/10/02 - امیدنامه 1396/11/03
مجمع مورخ 1396/10/02 - تصویب صورت های مالی 1396/11/02
مجمع مورخ 1396/10/02 - بند اساسنامه 1396/11/02
مجمع مورخ 1396/09/05 - تغییر اساسنامه 1396/10/11
مجمع مورخ 1396/07/01 - تغییر روز کاری 1396/07/29
مجمع مورخ 1396/07/01 - تغیر نرخ سود 1396/07/29
مجمع مورخ 1396/05/07 (تغییر نوع صندوق-امیدنامه) 1396/05/25
مجمع مورخ 1396/05/07 (تغییر نوع صندوق-اساسنامه) 1396/05/25
مجمع مورخ 1396/03/17 - تغییر هزینه نرم افزار 1396/04/24
مجمع مورخ 1395/08/26 1396/02/06
تغییر حسابرس 1396/02/06
صورتجلسه مجمع مورخ 25/08/1395 1395/11/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/05/02 (افزایش سقف) 1395/06/17
صورتجلسه مجمع مورخ 1395/01/28 (تغییر سود پیش بینی شده) 1395/02/13
صورتجلسه مجمع 1394/12/15(تغییر محل اقامت صندوق) 1395/01/25
صورتجلسه مجمع 1394/12/15 (افزایش سقف صندوق-تغییر در پرداختهای دوره ای) 1395/01/25
صورتجلسه مجمع 08/09/1394 (افزایش سقف صندوق - افزایش هزینه نرم افزار) 1394/10/12
صورتجلسه مجمع 08/09/1394 (تصویب صورتهای مالی) 1394/10/12
صورتجلسه مجمع 14/05/1394 (تغییر اساسنامه) 1394/08/05
صورتجلسه 14/05/1394 1394/07/08
صورتجلسه 14/05/1394 (افزایش سقف واحدهای تحت تملک هر سرمایه گذار) 1394/05/24
صورتجلسه مجمع 14/05/1394 (افزایش سقف) 1394/05/24
صورتجلسه مجمع 18/09/1393 (سرمایه گذاری درقراردادهای آتی-افزایش سقف-تغییر هزینه) 1394/03/03
صورتجلسه مجمع 18/09/1393 (تصویب صورتهای مالی و تمدید فعالیت صندوق) 1394/01/31
گزارش عملكردنه ماهه منتهي به 31 خرداد ماه 1393 1393/04/14
صورتجلسه مجمع 18/10/1392 (تغيير زمان پرداخت سود دوره‌اي) 1392/11/07
صورتجلسه مجمع 18/10/1392 1392/11/07
صورت جلسه مجمع 06/07/1392 ( تعهد پذیره نویسی) 1392/07/30
صورت جلسه مجمع 06/07/1392 (تغییر حسابرس و تعهد پذیره نویسی) 1392/07/30
صورت جلسه مجمع 06/07/1392 (سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس) 1392/07/30
صورت جلسه مجمع 06/07/1392 1392/07/30
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق یکم ایرانیان 1391/11/16
مجمع سالیانه 1391/04/27
صورتجلسه تمدید فعالیت 1391/04/27
گزارش عملكردصندوق سرمايه‌گذاري يكم براي دوره مالي منتهي به 14/05/1390 1390/06/20
گزارش عملكرد سالانه صندوق سرمايه گذاري يكم ايرانيان 1390/06/05
مجمع فوق العاده 1390/03/12
مجمع سالیانه 1390/02/26
مجمع فوق العاده 1389/08/10
مجمع فوق العاده 1389/07/13
مجمع ساليانه 1388/12/15
مجمع فوق العاده 1388/09/25
مجمع فوق العاده 1388/07/01
مجمع موسسين 1387/05/30