دكتر عبده تبريزي تأكيد كرد : لزوم حضور شركتهاي تأمين سرمايه در صنعت نفت

صندوق هاي سرمايه گذاري داراي چند ركن اصلي هستند كه سرمايه گذارها ، مديران صندوقها ، حسابرس، متولي و ناظر از جمله اركان اين صندوقها هستند .

دبير كل مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران ، در مراسم سومين كنفرانس تأمين مالي پروژه هاي صنعت نفت مبناي سخنراني خود را بر تأمين مالي پروژه هاي انرژي قرارداده و وجوه لازم براي ساخت پروژه هاي انرژي را ناشي از دو منبع دانست و گفت : بدهي ( Debit ) و آورده مالكان يا حق مالي ( Equity ) دو وجه لازم الاجرا براي تأمين پروژه هاي انرژي هستند.

حسين عبده تبريزي ، سرمايه گذاري در بخش انرژي را امري ضروري دانست و گفت : نگراني هايي براي سرمايه گذاران خارجي جهت سرمايه گذاري در كشور هاي در حال توسعه وجود دارد كه ريسك بالاي سرمايه گذاري در اين كشورها نسبت به كشور هاي توسعه يافته و فقدان امنيت سياسي و اقتصادي از جمله آنها است و بايد زمينه را براي حصول اطمينان سرمايه گذاري فراهم نمود .

وي در ادامه افزود : در حال حاضر نقش بانكهاي تجاري در برابر بانكهاي سرمايه گذاري بسيار پررنگ تر است . اكنون تنها دو شركت تأمين سرمايه ( بانك سرمايه گذاري ) در كشور مشغول فعاليت هستند و لازم است تعداد اين بانكها افزايش يابد تا بتوانيم در بخشهاي مختلف انرژي نيز سرمايه گذاري نماييم .

عبده تبريزي صندوق هاي سرمايه گذاري را يك شكل جديد از كسب و كار دانست و گفت : تاكنون دو نوع مشاركت حقوقي و مدني به عنوان شكل تجارت و كسب و كار وجود داشته است .ولي اكنون شكل هاي كسب و كار محدود به اين دو نوع مشاركت نيست و صندوق هاي سرمايه گذاري علي رغم وجود مشكلاتي در اداره ثبت كشور به عنوان دفتري مستقل ثبت شده و مشغول فعاليت شده اند . 

دبير كل مؤسسه توسعه صنعت سرمايه گذاري ايران افزود : صندوق هاي سرمايه گذاري داراي چند ركن اصلي هستند كه سرمايه گذارها ، مديران صندوقها ، حسابرس، متولي و ناظر از جمله اركان اين صندوقها هستند .

وي در خصوص متولي صندوق گفت : كسي كه دارايي هاي صندوق به نام او ثبت مي شود متولي صندوق ناميده مي شود . به طور مثال متولي صندوق سرمايه گذاري يكم ایرانیان ، بانك اقتصاد نوين است كه حامي حقوق سرمايه گذاران خرد خواهد بود .

عبده تبريزي در پايان سخنان خود گفت : صنعت نفت مي تواند داراي صندوق سرمايه گذاري باشد و تنها شركت هاي تأمين سرمايه ( بانكهاي سرمايه گذاري ) هستند كه مي توانند تأمين كننده منابع مالي صنعت نفت باشد.