سيمان صادراتي پشت درهاي گمرك

نبود هماهنگي لازم جهت اجراي مصوبه كارگروه كنترل بازار باعث شد تا سيمان صادراتي يكي از شركتهاي داخلي پشت درهاي گمرك بماند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، براساس مصوبه ٢٩ دي‌ماه كه به تأييد رئيس جمهوري رسيده است صادرات سيمان صرفاً در بسته‌بندي‌هاي مشخص و با هماهنگي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان مجاز خواهد بود. 
اين در حالي است كه به گفته كارشناسان حدود ٨٠ درصد سيمان صادراتي دنيا به صورت فله به خريداران عرضه مي‌شود و در چنين شرايطي در مورد خريداران سيمان پاكتي ايران فقط مي‌توان به عراق، افغانستان و برخي كشورهاي ضعيف آفريقايي اشاره كرد كه براي خريدهاي كوچك به خريد سيمان از ايران اقدام مي‌كنند و نياز سالانه اين كشورها به سيمان كيسه‌اي حدود يك ميليون تن برآورد مي‌شود.