قيمتهاي كاهش يافته مواد پرمصرف پتروشيمي

خبرگزاري فارس: در راستاي سياست‌هاي جديد كنترلي و با پيگيري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان قيمت مواد پرمصرف پتروشيمي كاهش يافت
قيمت مصرف كننده پلي وينيل كلرايد PVCS٧٠٥٤ از ٧٩٩٠ به ٦٤٠٨ ريال، قيمت مصرف كننده پلي وينيل كلرايد PVCS٦٥٥٨ از ٨٥٠٢ به ٦٤٥١، پلي اتيلن ترفتالات PET-BG٨٢١ از ١٣٠٠٠ به ١٠٨٣١، پلي اتيلن ترفتالات 
BET-BG٨٠٠ از ١٤٠٠٠ به ١٠٥٨٠، پلي اتيلين ترفتالات BET-TG٦٤١ از ١٠٧٥٠ به ٨٩٢٦، پلي استايرن معمولي ١٥٤٠ از ٩٢٠٨ به ٧٤٤١، پلي استايرن مقام ٧٢٤٠ از ١٠٥٦١ به ٨٦٧٤، پلي پروپيلن الياف V٣٠S از ١٠٠٠٠ به ٧٢٠٠، لاستيك مصنوعي روشن SBR١٥٠٢ از ٢٤٥٦٩ به ١٣٨٤٠، اكريلو نيتريل بوتادين استايرن ABS-SD٠١٥٠ از ١٤٠٥٠ به ١٢٥٣٦، گاز آرگون از ٩٠٠٠ به ٧٠٠٠، كربنات سبك (سودااش) از ٢٢٠٠ به ٢٣٨٠، كربنات سنگين از ٢٤٥٨٠ به ٢٣٥٠، متانول از ١٦٠٧ به ١١٤٠، زايلين مخلوط وارداتي از ١١٠٠٠ به ١١٠٠٠، بنزن از ٣٢٨٩ به ٢٢٧٠، پارازايلين از ٥٢٩٣ به ٥٧٩٠، اسيد سولفوريك از ١٠٧٠ به ٦٤٢ و اسيد كلريديريك از ٢٠٠٠ به ١٨٠٠ كاهش يافت.