آغاز پذیره نویسی صندوق یکم ایرانیان

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان از تاریخ  ٢٨/١٠/١٣٨٧ و با سرمایه ٥٠ میلیارد تومانی آغاز شد.