تصویب اساسنامه و امیدنامه

اساسنامه صندوق مشترک یکم ایرانیان به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار رسید