جزئیات دستورالعمل تأسیس صندوق زمین و ساختمان

دستورالعمل تأسیس صندوق زمین و ساختمان، در یک مقدمه، ١٣ ماده و ١١ تبصره در تاریخ ٢٩ فروردین ماه ٨٨ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه،‌ به استناد ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان مصوب ٢٨مرداد ماه ١٣٨٧ شورای عالی بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل تأسیس صندوق زمین و ساختمان، تدوین و به تصویب هیأت مدیره‌ سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. 

براساس این دستورالعمل، برای تأیید ارکان پیشنهادی صندوق و صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق توسط سازمان، ارائه‌ اطلاعات و مدارک از جمله تقاضای صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق؛ اطلاعات مربوط به ارکان پیشنهادی صندوق شامل اطلاعات اصلی پروژه و سایر اطلاعات و مدارک به تشخیص معاونت مربوطه در سازمان بورس و اوراق بهادار ضروری است.

درصورت کامل بودن مدارک طبق این ماده، موافقت اصولی تأسیس صندوق به پیشنهاد معاونت مربوطه و تائید ریاست سازمان صادر می­شود. البته صدور موافقت اصولی تأسیس صندوق، به منزله‌ مجوز تأسیس و فعالیت صندوق محسوب نمی‌شود و لازم است قبل از تأسیس و فعالیت صندوق، مجوز تأسیس و فعالیت مطابق مفاد این دستورالعمل اخذ شود. به علاوه اعتبار موافقت اصولی حداکثر شش ماه از تاریخ صدور آن است و سازمان می‌تواند به تقاضای ذینفع، اعتبار آن را حداکثر به مدت شش ماه دیگر تمدید کند. طی مدت اعتبار موافقت اصولی، متقاضی می‌تواند تقاضای تأسیس صندوق را با ارائه اطلاعات و مدارک موضوع ماده ٤ به سازمان ارائه دهد که این موضوع در موافقت اصولی، قید می‌شود.