مدت ماندگاری 30 روزه

-         بند 4-2 امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

:Rp” نرخ بازدهی پیش­بینی‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی ‌که از تاریخ صدور تا مقاطع یاد شده در بند4-1 بیش از 30 روز گذشته باشد معادل 15 درصد سالانه است."

 

-         بند 4-3  امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد:

" پیش­بینی موضوع بند 4-2 صرفاً شامل سرمایه­ گذارانی می­شود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آن‌ها در صندوق حداقل 30 روز گذشته‌باشد و چنان‌چه سرمایه ­گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفاً سهم وی از دارایی­های صندوق به وی پرداخت می­شود. در این­صورت چنانچه عایدی سرمایه­گذار کمتر از نرخ  پیش­بینی شده مندرج در بند 3-2- این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یادشده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود .