برگزاری مجمع صندوق مورخ 1397/08/30

به استحضار می­رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمایه ­گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاريخ 1397/08/30 و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، صورتهای مالی منتهی به تاریخ 1397/06/31 تصویب گردید. همچنین حسابرس صندوق، به موسسه حسابرسی آزمودگان تغییر یافت.