سازمان‌هاي حسابرسي و حمايت مصرف‌كنندگان از فهرست واگذاري حذف شدند

سازمان‌هاي حسابرسي و حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از تصويب‌نامه واگذاري كليه سهام دولتي و متعلق به دولت در بورس حذف شدند.

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (الف) ماده (١٤) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (٩) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ١٣٨٣ـ تصويب نمود: سازمان‌هاي حسابرسي و حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به ترتيب از رديفهاي (١) و (٥٣) موضوع جدول پيوست شماره (١) تصويب‌نامه شماره ١٩٦٩٤٦/ت٣٩١٩٢هـ مورخ ٤/١٢/١٣٨٦ حذف مي‌شوند.