بانك سرمايه‌گذاري كشاورزي راه‌اندازي مي‌شود

مديرعامل بانك كشاورزي گفت: بانك سرمايه‌گذاري كشاورزي به زودي براي تأمين منابع سرمايه در بخش كشاورزي راه‌اندازي مي‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد طالبي امروز در محل بانك در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به اينكه اقتصاد كشور بانك‌محور است، براي تشويق سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي بانك سرمايه‌گذاري كشاورزي زيرمجموعه بانك كشاورزي به زودي راه‌اندازي مي‌شود. 
وي افزود: براي تأسيس اين بانك سرمايه‌گذاري كه سومين مؤسسه سرمايه‌گذاري در كشور خواهد بود نياز به مجوز شوراي بورس و تأييد بانك مركزي است كه تأييد شورا گرفته شده و اميدواريم زودتر از طرف بانك مركزي مجوز اخذ شود. 
مديرعامل بانك كشاورزي افزود: با توجه به اصلاح الگوي مصرف در سالجاري اولويت طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در بخش آبياري است و براي طرح‌هاي اين بخش محدوديت برداشته شده و همه طرح‌هاي كه به تأييد وزارت كشاورزي برسد، بانك نيز به صورت فعال برنامه‌ريزي تأمين اعتبار و تسهيلات مي‌كند. 
وي افزود: همچنين براي طرح‌هاي نيمه‌تمام در بخش كشاورزي و آرامش خاطر كشاورزان اين ارقام اختصاص پيدا كرد. 
وي افزود: عملكرد سال گذشته نشان مي‌دهد بيش از ٧٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات در طرح‌هاي كشاورزي پرداخت شد كه ٤٠ درصد آن معادل ٣٠ هزار ميليارد ريال در بخش زارعت و باغداري و ٢٣ هزار ميليارد ريال در بخش دام و دامپروري و بقيه در ساير بخش‌ها مانند شيلات و صنايع دستي پرداخت شد. 
طالبي با اشاره به اينكه از طريق مكانيزه از لحظه ورود فرد تا گرفتن تسهيلات قابل رديابي است گفت: برقراري اين نظام در كل بانك كشاورزي تا شش ماه اول امسال اجرا مي‌شود. 
طالبي افزود: بين ٨٠ تا ٩٠ درصد منابع طرح‌هاي بخش كشاورزي بانك تأمين كرده و كمتر از ١٠ تا ١٥ درصد توسط خود سرمايه‌گذار تأمين مي‌شود. 
وي افزود: بانك كشاورزي همراه با سياست وزارت بازرگاني پنج طرح بزرگ صنعتي توليد نان را حاضر به تأمين اعتبار است و اين طرح‌ها در اصلاح الگوي مصرف نان مؤثر خواهد بود. 
مديرعامل بانك كشاورزي در مورد معوقه بانك كشاورزي به بانك مركزي گفت: هيچ معوقه‌اي به بانك مركزي نداريم، گرچه مراودات يك بانك با بانك مركزي به صورت طبيعي وجود دارد. 
وي افزود: در اين راستا بانك سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي كه درخواست تأسيس آن به شوراي بورس داده شده و نيازمند مجوز بانك مركزي است به زودي در زيرمجموعه بانك كشاورزي راه‌اندازي مي‌شود.