تقاضای افزایش سرمایه صندوق یکم ایرانیان به ١٠٠میلیارد تومان

سرمایه:صندوق یکم ایرانیان که نخستین صندوق سرمایه گذاری با اشل بزرگ است در حال حاضر به ارزش پایه ٥٠ میلیارد تومان و ارزش جاری بیش از ٥٥ میلیارد تومان رسیده و با وجود صف تقاضای ٢٠ میلیارد تومانی، تقاضای افزایش سرمایه تا سقف ١٠٠ میلیارد تومان را به سازمان بورس ارائه داده است. علی اسلامی بیدگلی مدیر اجرایی صندوق سرمایه گذاری یکم ایرانیان با بیان این مطلب در نشست مطبوعاتی گفت: «بیش از ٥٢٠ سرمایه گذار حقیقی و ٣٩ سرمایه گذار حقوقی جذب صندوق یکم ایرانیان شدند و به نظر می رسد تلاش ما برای جذب حقیقی ها موثر بوده است.» وی افزود: «٤٠ درصد وجوه سرمایه گذاری شده توسط حقیقی ها و ٦٠ درصد وجوه توسط حقوقی ها تامین شده که البته در مقایسه با بورس، صندوق در جذب حقیقی ها موفق تر بوده است.»
به گفته وی سرمایه گذاران خرد به دنبال تضمین حداقل و بازده مطمئن هستند و اگر در بازار سرمایه، اوراق با درآمد ثابت توسعه یابد، بازار سرمایه در جذب سرمایه گذاران حقیقی موفق تر خواهد شد.
اسلامی بیدگلی تصریح کرد: «با وجود قدمت ٤٠ ساله بازار سرمایه متاسفانه هنوز کشور ما بانک پایه است و بیش از ٩٠ درصد پس اندازهای مردمی به سمت بازار پول هدایت می شود.»
وی گفت: «صندوق یکم ایرانیان از بهمن سال گذشته با سرمایه ٥٠ میلیارد تومان راه اندازی شد و در حالی که پیش بینی رسیدن به سقف ٥٠ میلیارد تومان را تا پایان سال ٨٨ پیش بینی کرده بودیم، ١٠ روز است که به سقف ٥٠ میلیارد تومان رسیده است.»
وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر که شش روز و شش ماه از راه اندازی صندوق می گذرد، بازدهی سرمایه گذارانی که از نخستین روز اقدام به سرمایه گذاری در صندوق کردند، بیش از ٢٢ درصد است که حکایت از تحقق قول مدیران این صندوق دارد.»