ارزش صندوق مشترک يکم ايرانيان دركمتر از ٦ماه به بيش از ٥٤ ميليارد تومان رسيد

خالص ارزش دارايي هاي صندوق سرمايه گذاري مشترک يکم ايرانيان دركمتر از ٦ماه  از٥٠ ميليارد تومان گذشت و در آخرين روزتيرماه به بيش از ٥٤ ميليارد تومان رسيد.
صندوق سرمايهگذاري مشترک يکم ايرانيان در حالي از ١٤بهمن سال گذشته به عنوان اولين صندوق بزرگ سرمايهگذاري كشور باسقف سرمايه ٥٠ميليارد تومان راهاندازي شده كه دركمتر از ٦ ماه موفق به جذب اين مبلغ شد و خالص ارزش 
داراييهاي اين صندوق در آخرين روزتيرماه به بيش از ٥٤ ميليارد تومان رسيد.
بررسي جزئيات صندوق يكم ايرانيان نشان ميدهد كل واحدهاي صندوق به ٤٩٢ هزار و ٧٧٢ واحد رسيده و طي آن ٣٨ سرمايهگذار حقوقي و ٥٠٢ سرمايهگذاري حقيقي اقدام به خريد حداقل يك ميليون وحداكثر ٢.٥ ميليارد تومان از واحدهاي نخستين صندوق سرمايهگذاري مشترك باسرمايه ٥٠ميليارد توماني كردهاند. 
از سوي ديگر جديدترين نرخ و صدور و ابطال هر واحد نشان ميدهد نرخ صدور هر واحد سرمايهگذاري بالغ بر١١٠ هزار و ٥٨٢ تومان و نرخ ابطال هر واحد ١١٠ هزار و ٢٨١ تومان و نرخ آماري هر واحد نيز١١٠ هزار و ٢٨١ تومان است.
باتوجه به حد نصابرسيدن سقف سرمايهگذاري صندوق يكم ايرانيان، متوليان اين صندوق خواستار ارايه مجوز افزايش سرمايه تا سقف ١٠٠ ميليارد تومان شدهاند تا به استقبال و نياز سرمايهگذاران علاقمند پاسخ داده شود.
براساس اين گزارش، صندوق سرمايهگذاري مشترک يکم ايرانيان در حالي با نرخ سود تضمين شده ١٩درصد سالانه با اخذ مجوز از سازمان بورس راهاندازي شده كه از مشخصات اين صندوق ميتوان به مديريت شركت تأمين سرماية نوين، با توليت بانك اقتصاد نوين و با ضمانت تأمين سرماية نوين و مديريت ثبت كارگزاري تأمين سرماية نوين اشاره كرد.