قرارگاه خاتم بلوك ٦.٥٨ درصدي سهام صدرا را خريد

: مدير عامل كارگزاري بانك صنعت و معدن گفت: قرارگاه خاتم بعد از معامله بلوك ٥١.١٨ درصدي سهام صدرا امروز بلوك ٦.٥٨ درصدي اين شركت را به ارزش ١٢.٨ ميليارد تومان خريداري كرد. 

محمد حسيني بهشتيان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در رابطه بلوك ٦.٥٨ درصدي سهام صدرا كه امروز توسط صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز عرضه و توسط كارگزاري بانك صنعت معدن خريداري شد اظهار داشت : قرار گاه خاتم الانبيا بعد از خريد بلوك ٥١.١٨ درصدي سهام صدرا ، امروز ٩٨ ميليون و ٧٠٧ هزار و ٨٤٠ سهم صدرا را در قالب بلوك ٦.٥٨ درصدي از روي ميز فروش جمع كرد. 
وي ادامه داد: ارزش اين تعداد سهام معامله شده بالغ بر ١٢.٨ ميليارد تومان به صورت ٥٠ درصد نقد و ٥٠ درصد اقساط از صندوق حمايت و بازنشستگي آينده ساز خريداري كرد. 
به گزارش فارس ، پيش از اين نيز بلوك هاي ٥١.١٨ و٥.٦ درصدي سهام صدرابه قيمت هر سهم ١٠٠ و ١٠٥ تومان توسط قرارگاه خاتم و مهراقتصاد ايرانيان در ٥ و ٨ ارديبشهت ماه خريداري شده بود كه امروز و در سومين عرضه سهام صدرا ، بازهم قرار گاه خاتم اقدام به خريد سهام صدرا كرد تا درصد مالكيت اين نهاد به بيش از ٥٧ درصد برسد . 
عرضه و معامله بلوك ٥.٦ درصدي سهام در حالي هشتمين معامله سال ٨٨ بورس بود كه علي صحرايي در رابطه با نهمين عرضه عمده كه به بلوك ١٧.٥٥ درصدي سهام دارو كوثر تعلق داشت به فارس گفت : ١٥ ميليون و ٧٩٥ هزار سهم اين شركت به قيمت هر سهم ٤٥٠ تومان در بازار دوم عرضه شد اما هيچ سرمايه گذااري حاضر به خريد اين تعداد سهام نشد