تغییر ساختار صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران «صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان» می رساند، ساختار صندوق به «صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت تضمین شده» با نرخ تضمین سود ٢٠% و سقف پرداخت ٢١% تغییر یافته است. مقاطع محاسبه سود پانزدهم هرماه می باشد. همچنین جهت افزایش جذابیت صندوق، «دوره جریمه» حذف شده است. ارکان جدید صندوق به شرح زیر معرفی می گردد:
مدیر: تامین سرمایه نوین
ضامن نقدشوندگی: بانک اقتصاد نوین
ضامن جبران خسارت یا سود: بانک سرمایه
متولی: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران
مدیر ثبت: شرکت کارگزاری تامین سرمایه نوین