اعمال تغيير مدت كارمزد متغير ابطال

به اطلاع سرمایه‌گذاران محترم «صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان» مي‌رساند تغییر مدت‌زمان بخش كارمزد متغير ابطال واحدهاي سرمایه‌گذاری از ٣٠ روز به ٦٠ روز، از تاریخ ٧/٥/١٣٩٠ اعمال خواهد شد.
در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان مورخ ٠٧/٠٣/١٣٩٠، بند ٨-٤ اميدنامه در این خصوص تغییر یافته بود.