صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمايه گذاری مشترک یکم ایرانیان

جلسة مجمع سالیانة صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ١٥/١٢/١٣٨٨ رأس ساعت ١٥ طبق دعوت قبلی درمحل قانونی صندوق تشکیل گردید. مجمع فوق با شرکت نمايندگان ارکان صندوق؛ شرکت تأمين سرماية نوين، بانک اقتصاد نوین، کارگزاری تأمین سرمایه نوین و موسسه حسابرسی فریوران و نمایندگان کلیة صاحبان گواهی‌های ممتاز صندوق شرکت تأمین سرمایه نوین، بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تشکيل گردید. 
در این جلسه باتوجه به عدم حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار به‌موجب ماده ٣١ اساسنامه جناب آقای براتی نمایندة بانک سرمایه به‌عنوان سهام‌دار ممتاز به‌سمت ناظر جلسه انتخاب گردیدند. 
پس از احراز حضور١٠٠% صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- استماع گزارش عملکرد صندوق توسط مدیر اجرایی
- استماع گزارش حسابرس و تصویب صورت‌های مالی
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- انتخاب و تعیین حق الزحمه  حسابرس
- سایرموارد