گزارش حسابرس مستقل به مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم ايرانيان

١.ترازنامة صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم ايرانيان در تاريخ ١٤ مرداد ماه ١٣٨٨ و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در خالص دارايي‌ها و جريان وجوه نقد آن براي دورة مياني شش ماهة منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ١ تا ٢٦ پيوست، مورد حسابرسي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي يادشده به‌عهدة مدير صندوق است و مسئوليت اين مؤسسه اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور براساس حسابرسي انجام‌شده و نيز گزارش موارد عدم‌رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق است. ٢.حسابرسي اين مؤسسه براساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه، حسابرسي را چنان برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريفي با اهميت در صورت‌هاي مالي اطميناني معقول به‌دست آيد. حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه‌اي به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورت‌هاي مالي و ارزيابي اصول و رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده، برآوردهاي عمده انجام‌شده توسط مدير صندوق و كليت ارائة صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه حسابرسي انجام‌شده مبنايي معقول براي اظهارنظر فراهم كرده است. 
٣.به‌نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا وضعيت مالي صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم ايرانيان را در تاريخ ١٤ مرداد ماه ١٣٨٨، نتايج عمليات، تغييرات در خالص دارايي‌ها و جريان وجوه نقدآن را براي دورة مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد. ٤.طبق بند ج مادة ٢٢ اساسنامه هريك از اعضاي گروه مديران سرمايه‌گذاري در طول زمان تصدي خود به اين سمت بايد همواره حداقل يك دهم درصد ميزان حداقل تعداد واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق را مالك باشند. بخشي از واحدهاي يادشده پس از پايان دوره مورد گزارش خريداري شده است.٥.طبق بند الف مادة ٢٢ اساسنامة متولي، حسابرس و اشخاص وابسته به آن‌ها، در زمان تصدي خود به اين سمت‌ها، نمي‌توانند مالك واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق باشند، درحالي‌كه دو شركت وابسته به متولي در طول دوره مالك واحدهاي سرمايه‌گذراي صندوق بوده‌اند. ٦.مفاد مادة ٥٧ اساسنامه در مورد الزام انتشار گزارش عملكرد و صورت‌هاي مالي صندوق در دوره‌هاي سه و شش ماهه حداكثر ظرف بيست روز كاري پس از پايان دوره در تارنماي صندوق، رعايت نشده است، ضمن آن‌كه كارمزد مدير نيز قبل از ارائة گزارش پرداخت شده است. ٧.اين مؤسسه در رسيدگي‌هاي خود به موارد ديگري حاكي از عدم‌رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامة صندوق برخورد نكرده است. 
١٧ شهريورماه ١٣٨٨