پرداخت سود دوره‌اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/١٠/١٣٩٢، ٢٤% (سالانه شده)  بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده صندوق براي دوره مذكور ٢٨.٦٣% مي باشد.