سود دوره‌اي

به اطلاع سرمايه گذاران محترم صندوق سرمايه گذاري مشترك يكم ايرانيان مي‌رساند، سود تقسيم شده به سرمايه‌گذاران صندوق مذكور براي دوره ماهانه منتهي به ١٥/٠٩/١٣٩٢، ٢٤% (سالانه شده) بوده است. لازم به ذكراست بازده محقق شده صندوق براي دوره مذكور٢٩.١٣% مي باشد.