تغيير ساعت دريافت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري

به اطلاع سرمايه گذاران محترم مي رساند، ساعت دريافت درخواست هاي صدور و ابطال واحدهاي سرمايه گذاري از ساعت ١٦ به ساعت ٢٠ افزايش يافت.