تکمیل سقف صندوق

به استحضار می رساند سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان تکمیل شده است.