تغییر هزینه نرم افزار

به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ٠٦/٠٧/١٣٩٢، بند ١٠-٣ امیدنامه در خصوص هزینه نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها تغییر یافت. تغییر مذکور در بخش "تغییرات امیدنامه" تارنما قابل مشاهده می باشد.