امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت

به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان در تاریخ ٠٦/٠٧/١٣٩٢ بندهای ٢-١، ٢-٢ و ١٢ امیدنامه صندوق مذکور در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق در تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار با درآمد ثابت، تغییریافت. مشروح تغییرات مذکور در بخش "تغییرات امیدنامه" تارنما قابل دسترسی می باشد.