تغییر در امیدنامه صندوق

به استحضار می¬رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم ايرانيان در تاريخ ١٤/٠٥/١٣٩٤ و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، امیدنامه صندوق به "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز تائید درخواست و ابطال به قیمت روز قبل از تائید درخواست" تغییر یافت و ضامن جبران خسارت یا سود از ارکان صندوق حذف گردید. همچنین قسمت الف بند ٣-٢ امیدنامه در خصوص پرداخت¬های دوره¬ای به سرمایه¬گذاران تغییر یافت. لازم به ذکر است نرخ سود پیش¬بینی شده صندوق ٢٢ درصد تعیین گردید.