صدور واحد از محل ما به التفاوت NAV برای سرمایه گذاران

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم ایرانیان می¬رساند با توجه به مصوبات مجمع، NAV صندوق در تاریخ ١٥/٠٢/١٣٩٥ برابر با ارزش اسمی ١,٠٠٠,٠٠٠ ریال خواهد گردید.  از محل ما به التفاوت NAV ، برای سرمایه¬گذاران واحد جدید صادر میگردد.