مجمع مورخ 1397/11/08

با توجه به برگزاری کجکع صندوق یکم ایرانیان  و با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار یک بند به امیدنامه صندوق در بخش پرداخت سود دوره ای اضافه گردید. همچنین در بخش اساسنامه سه بند به بخش های وظایف مدیر، وظایف متولی و اطلاع رسانی صندوق اضافه گردید.

جهت اطالاعات بیشتر صورتجلسه مجمع در قسمت مجامع در تارنما قابل رویت می باشد.