تغییر در ساختار صندوق

به استحضار می­رساند با توجه به برگزاري مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك يكم ايرانيان در تاريخ 07/05/1396 و  با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار، ساختار صندوق از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود" به "در اوراق بهادار با درآمد ثابت و پیش بینی سود"، و همچنین مواد 4، 17 و 19 اساسنامه در خصوص موضوع فعالیت صندوق و زمان صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری و بند 10-3 امیدنامه در خصوص کارمزد مدیر تغییر یافت.