تغییر روز کاری صندوق

به استحضار میرساند بند 28 ماده 1 اساسنامه صندوق مشترک یکم ایرانیان به شرح زیر تغییر یافت:

روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می­باشد.