تفاوت بین صندوق هاي سرمايه گذاري و گواهي سپرده

تفاوت بین صندوق هاي سرمايه گذاري و گواهي سپرده

 در صورت فروش گواهی سپرده بانکی قبل از سررسید یکساله،  6 درصد از نرخ 20 درصدی گواهی سپرده بانکی به عنوان جریمه کسر خواهد شد. ولی در صندوقهای سرمایه گذاری، بستن حساب هیچگونه جریمه ای ندارد و   شما در هر زمان با نرخ روز شمار سود دریافت می نمایید

گواهی سپرده قابل افزایش نیست ولی شما می توانید در هر زمان به منابع خود در صندوقها اضافه کنید

برای خرید و یا فروش گواهی سپرده لازم است به شعب بانک مراجعه کنید ولی تمامی مراحل صدور و ابطال صندوقها به صورت اینترنتی قابل انجام است

صندوقهای سرمایه گذاری با سود روز شمار بهترین گزینه سرمایه گذاری محسوب می شوند