تمدید دوره فعالیت صندوق

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق یکم ایرانیان میرساند دوره فعالیت صندوق به مدت سه ماه تا تاریخ 1397/01/16 تمدید شد.