تمدید دوره فعالیت - افزایش سقف - تغییر بند 10-3 امیدنامه و تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق

به استحضار می رساند با توجه به برگزاری مجمع صندوق در تاریخ 1396/12/22 و با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار، دوره فعالیت صندوق به مدت 3 سال تمدید شد. امیدنامه و اساسنامه جدید صندوق تصویب و سقف واحدهای سرمایه گذاری به 40,000,000 واحد افزایش یافت.

همچنین کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه های صندوق افزوده شد.