آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.06.12

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند مجمع تغییر در بندهایی از امید نامه  در تاریخ 1399/06/12، ساعت 10:30 در محل شرکت تأمین سرمایه نوین برگزار می گردد.