دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 صندوق ذخیره فرهنگیان 18,756 %37.51
2 شركت تامين سرمايه نوين 18,744 %37.49
3 بانك اقتصاد نوين 12,500 %25.00