جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,932,316 11.55 4,972,148 8.17 5,462,743 8.86 5,528,233 8.97
اوراق مشارکت 9,309,942 55.65 26,699,268 43.85 24,533,882 39.78 24,754,878 40.17
سپرده بانکی 9,109,427 54.45 28,299,828 46.47 31,030,531 50.31 30,681,216 49.78
وجه نقد 10,001 0.06 81,521 0.13 8,754 0.01 1,231 0
واحد صندوق 35,462 0.21 262,100 0.43 326,143 0.53 321,530 0.52
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -3,668,318 -21.93 577,952 0.95 314,998 0.51 342,351 0.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 1,536,175 9.18 4,144,367 6.81 4,467,030 7.24 4,489,640 7.28